Stadgar

 

Vår verksamhet

 

Föreläsningar

Kvalificerade föreläsare talar om konstrelaterade ämnen, ofta med koppling till kommande utställningar/utflykter.

OBS: TVÅ FÖRELÄSNINGAR HAR FÅTT FEL DATUM I KATALOGEN. RÄTTA DATUM ÄR

24/3: Hilma af Klint
31/3: SARA; Swedish academy of realist art


 

Dagsaktiviteter

Vandringar eller utflykter med buss/tåg där konst, arkitektur och historia står i fokus.Studiecirklar  i konst- och arkitekturhistoria
Vi samarbetar med 
Studieförbundet Sensus.


Medlemsavgiften

250 kr per person och år.


Förslag till revidering av  stadgar finns under fliken "Stadgar". Tas upp på årsmötet 20/2 med start kl 16.00 i C-salen på Malmö Konststudio


Carl-Fredrik Hill, 1849-1911

Stenbrottet vid Oise I, 1877, beskuren

Malmö Konstmuseum, inköp 1934

Bild: Karl-Bertil Hake

Malmö KonststudioYournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use


Stadgar

 

§ 1   Föreningens syfte

          Malmö Konststudio har till uppgift att företrädesvis inom Malmöregionen väcka, underhålla och utbreda
          intresset för kultur och speciellt den bildande konsten, särskilt genom

 • att anordna föreläsningar, bedriva kursverksamhet, göra konstresor och studiebesök

 • att dela ut konstnärsstipendier enligt härför särskilt antagna stadgar

 • att genom opinionsbildande verksamhet driva frågor av betydelse för konstlivet i regionen och i    föreningens medlemmars intresse

 

§ 2   Medlemmar och årsavgift

         Föreningen är öppen för alla som betalar fastställd årsavgift. Avgiften fastställs av årsmötet.


 

§ 3   Styrelsens uppgifter och sammansättning

          Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, som består av sju ledamöter och tre suppleanter,
          valda av årsmötet.

 

 • Ordföranden väljs av  årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer, som styrelsen bedömer vara erforderliga.

 • Suppleanter äger inte rösträtt i styrelsen, såvida de inte formellt ersätter ordinarie styrelseledamöter.

 • Styrelsen äger rätt, att till sig adjungera en eller flera personer. Adjungerad äger inte rösträtt i styrelsen.

 • Styrelsen är beslutsför, då minst fyra ledamöter är närvarande.

 


§ 4   Förenings- och årsmöte

 • Föreningens årsmöte skall hållas före februari månads utgång.

 • Kallelse till förenings- eller årsmöte skall ske senast två veckor före mötesdag genom personliga kallelser.

 • Ärenden, som medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före utsatt mötesdag.

 • Föreningsmöte kan utlysas, om styrelsen så anser behövligt eller om minst 10 procent av föreningens medlemmar med uppgivande av skäl gör en skriftlig framställning till styrelsen. I det senare fallet skall styrelsen inom en månad efter framställningen kalla till möte, som därefter skall avhållas senast efter ytterligare två veckor.

 

§ 5   Beslutsordning

 • Alla beslut fattas med enkel majoritet med undantag av frågor, som rör föreningens upplösning eller

         ändring av stadgarna. Se § 8

 • Vid lika röstetal gäller den mening, som mötets ordförande biträder utom vid val av ledamot, då lottning görs.

 

 • Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som infinner sig till mötet.

 

§ 6   Dagordning vid årsmöte

         Vid årsmöte skall till behandling förekomma:

 

 1. Mötets öppnade
 2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän, som jämte mötesordföranden har att justera protokollet.
  Justeringsmännen är tillika rösträknare.
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Ekonomiskberättelse. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av
  ·  styrelseordförande för ett år
  ·  ordinarie ledamöter för två år (växelvis avgång)
  ·  suppleanter för två år (växelvis avgång)
  ·  två revisorer för ett år
  ·  en revisorsuppleant för ett år
  ·  valberedning, bestående av tre personer, för ett år
     En avmedlemmarna i valberedningen är sammankallande.
  ·  Fastställande av årsavgift
 11. Övriga ärenden
 12. Årsmötets avslutande

 

§ 7   Styrelsens arbetsuppgifter och ansvar

         Det åligger styrelsen

 • att arbeta i enlighet med de i § 1 angivna syftena
 • att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar
 • att genom kassörens försorg uppbära årsavgifterna, föra räkenskaperna som avslutas per kalenderår och före den 15 februari nästkommande år överlämna bokslutet till revisorerna för granskning
 • att utse firmatecknare

 

§ 8   Beslut om stadgeändring och eventuell upplösning av föreningen

 • Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen är giltigt, endast om samtliga närvarande röstberättigade är ense om detta, eller beslut fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett årsmöte och att det föreningsmöte, som sist hållits, beslutats av minst två tredjedelar av de närvande röstberättigade.
 • Om upplösning beslutas, skall eventuella tillgångar tillföras en verksamhet, som är närstående föreningen. Årsmötet beslutar härom.

 

 

Dessa stadgar har antagits vid föreningens årsmöte den 26 februari 2010.

Ett tillägg till § 1 har antagit vid årsmötet den 17 februari 2012.

I övrigt utgör de en omarbetning av föreningarnas stadgar från den 15 mars 1945, med ändring den 8 mars 1978 och den 19 mars 1998.


2012-05-11

 


Stadgar för stipendieutdelning genom Malmö Konststudio


§ 1  Malmö Konststudio delar ut stipendier till förtjänta konstnärer. Stipendierna skall företrädesvis utgå från avkastningen av en för ändamålet

        skapad fond, benämnd Stipediefonden. Med avkastning förstås inte enbart utdelning av räntor o.d. utan även del av realisationsvinst.


§ 1a Medel från fonden får även användas för andra ändamål, om styrelsen finner särskilda skäl härför.


§ 1b Fonden förvaltas av styrelsen. Medlen skall placeras så att en god avkastning erhålls samt kapitalets realvärde så långt som möjligt bibehålls.


§ 2  Stipendierna skall delas ut årligen med belopp till den storlek och det antal som styrelsen bestämmer.

       Hänsyn bör härvid tas till kapitalets långsiktiga avkastning.


§ 3  Stipendierna får användas efter stipendiatens egen önskan till studier eller förkovran.


§ 4  Stipedium skall delas ut till konstnärer med anknytning till Skåne. Samma konstnär kan endast tilldelas stipediet en gång.


§ 5  Förslag till stipendiat skall senast fyra veckor före årsmötet lämnas till Malmö Konststudios styrelse av en av styrelsen utsedd

       kommitté om tre personer. Styrelsen utser en av dessa till ordförande i kommittén.


§ 6  Malmö Konststudios styrelse beslutar senast två veckor före föreningens årsmöte, om vem eller vilka som skall erhålla stipendium

       samt om stipendiets storlek.


§ 7  Stipedierna skall delas ut vid föreningens årsmöte eller vid annan lämplig tidpunkt enligt styrelsens beslut.


§ 8  Beslut om upphävande eller ändring av dessa stadgar skall ske på sätt som framgår av § 8 i föreningens stadgar.


2012-05-09Förslag till revidering av stadgar att slutligen antas vid årsmötet 20200220.

OBS. Stadgarna för stipendieutdelning genom Malmö Konststudio kvarstår oförändrade.


Ändringar (tillägg) i rött


Malmö Konststudio

 

Stadgar

 

§ 1 Föreningens syfte


      Malmö Konststudio, med säte i Malmö och med organisationsnummer 8460015905, har till uppgift att företrädesvis inom Malmöregionen väcka,
      underhålla och utbreda  intresset för kultur och speciellt den bildande konsten, särskilt genom

 • att anordna föreläsningar, bedriva kursverksamhet, göra konstresor och studiebesök
 • att dela ut konstnärsstipendier enligt härför särskilt angivna stadgar
 • att genom opinionsbildande verksamhet driva frågor av betydelse för konstlivet i regionen och i medlemmars intresse

 

§ 2 Medlemmar och årsavgift


    Föreningen är öppen för alla som betalar fastställd årsavgift. Avgiften fastställs av årsmötet.

 

    Föreningen kan till hedersmedlem välja den, som på ett föredömligt och särskilt förtjänstfullt sätt främjat Malmö Konststudios syfte och verksamhet.

 

    Hedersmedlemmen väljs, efter förslag av styrelsen, av föreningens årsmöte. Enskild medlem kan till styrelsen lämna skriftligt förslag gällande val till hedersmedlem.
    Det är styrelsen som avgör om förslaget skall föreläggas årsmötet för beslut.

 

    Hedersmedlem är befriad från årsavgift till föreningen. Hedersmedlem bjuds till föreningens årsmöte och evenemang i anslutning till detta.

                     

    Utträde

    Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat
    medlemsavgift senast den 31december under verksamhetsåret, får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen

    avförs från medlemsförteckningen.

 

    Uteslutning

    Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet

    eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått

    tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta

    för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

 

                     

 

§ 3 Styrelsens uppgifter och sammansättning


    Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, som består av sju ledamöter och tre suppleanter, valda av årsmötet.

    Ordföranden väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer som styrelsen bedömer vara erforderliga.

 

    Suppleanter äger inte rösträtt i styrelsen, såvida de inte formellt ersätter ordinarie styrelseledamöter.

 

    Styrelsen äger rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Adjungerad äger inte rösträtt i styrelsen.

 

    Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande


 

§ 4 Förenings- och årsmöte


    Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas före februari månads utgång.

 

    Kallelse till förenings- eller årsmöte skall ske senast två veckor före mötesdag genom personliga kallelser.

 

    Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen

    eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens

    förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa

    handlingar finns tillgängliga.

 

    Ärenden, som medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före utsatt mötesdag.

 

    Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 31 december verksamhetsåret har rösträtt på möte.

    Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

    Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % del av föreningens röstberättigade

    medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

    När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med

    förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag

    till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida, anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra

    årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt

    på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 4 § och 5 §.

 

 

 

 § 5 Beslutsordning


    Alla beslut fattas med enkel majoritet med undantag av frågor som rör föreningens upplösning eller ändring av stadgarna. Se § 8.

 

    Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder utom vid val av ledamot, då lottning görs.

 

    Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som infinner sig på mötet.

 

    Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen

    eller till revisor i föreningen.

 

 

§ 6 Dagordning vid årsmöte


    Vid årsmöte skall till behandling förekomma:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
 3. Val av ordförande för årsmötet.
 4. Val av sekreterare för årsmötet.
 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
 6. Verksamhetsberättelse.
 7. Ekonomisk berättelse.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 10. Godkännande av styrelsen förslag till resultatdisposition.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Val av styrelseordförande för ett år.
 13. Val av styrelseledamöter:
  Val av ordinarie styrelseledamot för två år (växelvis avgång).
  Val av styrelsesuppleanter för två år (växelvis avgång).
  Övriga styrelseledamöter valdes för två år vid årsmötet 2019.
  Val av två revisorer för ett år.
  Val av en revisorssuppleant för ett år.
  Val av valberedning, för ett år, bestående av tre personer, varav en ledamot utses till sammankallande.
 14. Fastställande av årsavgiften för kommande verksamhetsår.
 15. Övriga ärenden.
 16. Årsmötet avslutas.

   

  §  7 Styrelsens arbetsuppgifter och ansvar


      Det åligger styrelsen

  • att arbeta i enlighet med de i § 1 angivna syftena
  • att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar
  • att genom kassörens försorg uppbära årsavgifterna, föra räkenskaperna som avslutas per kalenderår och före den 15 februari i nästkommande år
   överlämna bokslutet till revisorerna för granskning
  • att utse firmatecknare

   


  § 8  Beslut om stadgeändring och eventuell upplösning av föreningen


      Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen är giltigt endast om samtliga röstberättigade är ense om detta, eller beslut fattas vid två på

      varandra följande föreningsmöten, varav minst ett årsmöte och att det föreningsmöte som sist hållits, beslutats av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade.

   

      Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande

      fall får frågan avgöras av styrelsen.

      Om upplösning beslutas, skall eventuella tillgångar tillföras en verksamhet som är närstående föreningen. Årsmötet beslutar härom. Föreningens handlingar m.m. skall

      arkiveras på Malmö Stadsarkiv.

   

      Dessa stadgar har antagits vid föreningens årsmöte 20 februari 2020.

   

      Stadgarna utgör en omarbetning av föreningens stadgar från den 15 mars 1945 med ändring den 8 mars 1978, 19 mars 1998, 17 februari 2012 och 20 februari 2020.

   

      Malmö 2020-02-20