Stadgar

Malmö Konststudio • Tel. 040-23 78 60 • malmokonststudio@hotmail.com

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Malmö Konststudios

program

 

Föreläsningar

Kvalificerade föreläsare talar om konstnärer och konst-riktningar, ofta med koppling till kommande ut-ställningar.

 

Dagsresor

Besök på utställningar och gallerier i närområdet med kunniga guider.

 

Längre konstresor

Konstresa till Polen

4 - 11 september.

 

Konstresa till Madrid

9 - 15 april 2019.

 

Allt detta för en medlemsavgift på

250:- / person och kalenderår.

Stadgar

 

§ 1 Föreningens syfte

Malmö Konststudio har till uppgift att företrädesvis inom Malmöregionen väcka, underhålla och utbreda intresset för kultur och speciellt den bildande konsten, särskilt genom

· att anordna föreläsningar, bedriva kursverksamhet, göra konstresor och studiebesök

· att dela ut konstnärsstipendier enligt härför särskilt antagna stadgar

· att genom opinionsbildande verksamhet driva frågor av betydelse för konstlivet i regionen och i föreningens medlemmars intresse

§ 2 Medlemmar och årsavgift

Föreningen är öppen för alla som betalar fastställd årsavgift. Avgiften fastställs av årsmötet.

§ 3 Styrelsens uppgifter och sammansättning

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, som består av sju ledamöter och tre suppleanter, valda av årsmötet.

Ordföranden väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer, som styrelsen bedömer vara erforderliga.

Suppleanter äger inte rösträtt i styrelsen, såvida de inte formellt ersätter ordinarie styrelseledamöter.

Styrelsen äger rätt, att till sig adjungera en eller flera personer. Adjungerad äger inte rösträtt i styrelsen.

Styrelsen är beslutsför, då minst fyra ledamöter är närvarande.

§ 4 Förenings- och årsmöte

Föreningens årsmöte skall hållas före februari månads utgång.

Kallelse till förenings- eller årsmöte skall ske senast två veckor före mötesdag genom personliga kallelser.

Ärenden, som medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före utsatt mötesdag.

Föreningsmöte kan utlysas, om styrelsen så anser behövligt eller om minst 10 procent av föreningens medlemmar med uppgivande av skäl gör en skriftlig framställning till styrelsen. I det senare fallet skall styrelsen inom en månad efter framställningen kalla till möte, som därefter skall avhållas senast efter ytterligare två veckor.

§ 5 Beslutsordning

Alla beslut fattas med enkel majoritet med undantag av frågor, som rör föreningens upplösning eller ändring av stadgarna. Se § 8.

Vid lika röstetal gäller den mening, som mötets ordförande biträder utom vid val av ledamot, då lottning görs.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som infinner sig till mötet.

§ 6 Dagordning vid årsmöte

Vid årsmöte skall till behandling förekomma:

1 Mötets öppnade

2 Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid

3 Val av mötesordförande

4 Val av sekreterare för mötet

5 Val av två justeringsmän, som jämte mötesordföranden har att justera protokollet.

Justeringsmännen är tillika rösträknare.

6 Verksamhetsberättelse

7 Ekonomiskberättelse. Fastställande av resultat- och balansräkning

8 Revisorernas berättelse.

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Val av:

· styrelseordförande för ett år

· ordinarie ledamöter för två år (växelvis avgång)

· suppleanter för två år (växelvis avgång)

· två revisorer för ett år

· två revisorsuppleanter för ett år

· valberedning, bestående av tre personer, för ett år.

En avmedlemmarna i valberedningen är sammankallande.

11 Fastställande av årsavgift

12 Övriga ärenden

13 Årsmötets avslutande

§ 7 Styrelsens arbetsuppgifter och ansvar

Det åligger styrelsen

· att arbeta i enlighet med de i § 1 angivna syftena

· att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar

· att genom kassörens försorg uppbära årsavgifterna, föra räkenskaperna som avslutas per

kalenderår och före den 15 februari nästkommande år överlämna bokslutet till revisorerna för

granskning

· att utse firmatecknare

§ 8 Beslut om stadgeändring och eventuell upplösning av föreningen

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen är giltigt, endast om samtliga närvarande röstberättigade är ense om detta, eller beslut fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett årsmöte och att

det föreningsmöte, som sist hållits, beslutats av minst två tredjedelar av de närvande röstberättigade.

Om upplösning beslutas, skall eventuella tillgångar tillföras en verksamhet, som är närstående föreningen. Årsmötet beslutar härom.

_______________________________________________________________________________

Dessa stadgar har antagits vid föreningens årsmöte den 26 februari 2010.

Ett tillägg till § 1 har antagit vid årsmötet den 17 februari 2012.

I övrigt utgör de en omarbetning av föreningarnas stadgar från den 15 mars 1945, med ändring den 8 mars 1978 och den 19 mars 1998.

_______________________________________________________________________________

2012-05-11