StadgarYournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Malmö Konststudio

 

Vår verksamhet

 

Föreläsningar

Kvalificerade föreläsare talar om konstrelaterade ämnen, ofta med koppling till kommande utställningar/utflykter.

 

Dagsaktiviteter

Vandringar eller utflykter med buss/tåg där konst, arkitektur och historia står i fokus.

OBS: Besöket hos Kristina Müntzing är 28/11!


 OBS: Ny långresa

Wien, en konstresa, 13 - 18 april 2020


OBS: Studiecirkeln i arkitekturhistoria är fullbesatt.


 Medlemsavgiften

250 kr per person och år.

OBS: Nya medlemmar from höstterminen
betalar 125 kr för resten av 2019Carl-Fredrik Hill, 1849-1911

Stenbrottet vid Oise I, 1877

beskuren

Malmö Konstmuseum, inköp 1934

Bild: Karl-Bertil Hake


Stadgar

 

§ 1   Föreningens syfte

          Malmö Konststudio har till uppgift att företrädesvis inom Malmöregionen väcka, underhålla och utbreda
          intresset för kultur och speciellt den bildande konsten, särskilt genom

 • att anordna föreläsningar, bedriva kursverksamhet, göra konstresor och studiebesök

 • att dela ut konstnärsstipendier enligt härför särskilt antagna stadgar

 • att genom opinionsbildande verksamhet driva frågor av betydelse för konstlivet i regionen och i    föreningens medlemmars intresse

 

§ 2   Medlemmar och årsavgift

         Föreningen är öppen för alla som betalar fastställd årsavgift. Avgiften fastställs av årsmötet.


 

§ 3   Styrelsens uppgifter och sammansättning

          Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, som består av sju ledamöter och tre suppleanter,
          valda av årsmötet.

 

 • Ordföranden väljs av  årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer, som styrelsen bedömer vara erforderliga.

 • Suppleanter äger inte rösträtt i styrelsen, såvida de inte formellt ersätter ordinarie styrelseledamöter.

 • Styrelsen äger rätt, att till sig adjungera en eller flera personer. Adjungerad äger inte rösträtt i styrelsen.

 • Styrelsen är beslutsför, då minst fyra ledamöter är närvarande.

 


§ 4   Förenings- och årsmöte

 • Föreningens årsmöte skall hållas före februari månads utgång.

 • Kallelse till förenings- eller årsmöte skall ske senast två veckor före mötesdag genom personliga kallelser.

 • Ärenden, som medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före utsatt mötesdag.

 • Föreningsmöte kan utlysas, om styrelsen så anser behövligt eller om minst 10 procent av föreningens medlemmar med uppgivande av skäl gör en skriftlig framställning till styrelsen. I det senare fallet skall styrelsen inom en månad efter framställningen kalla till möte, som därefter skall avhållas senast efter ytterligare två veckor.

 

§ 5   Beslutsordning

 • Alla beslut fattas med enkel majoritet med undantag av frågor, som rör föreningens upplösning eller

         ändring av stadgarna. Se § 8

 • Vid lika röstetal gäller den mening, som mötets ordförande biträder utom vid val av ledamot, då lottning görs.

 

 • Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som infinner sig till mötet.

 

§ 6   Dagordning vid årsmöte

         Vid årsmöte skall till behandling förekomma:

 

 1. Mötets öppnade
 2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän, som jämte mötesordföranden har att justera protokollet.
  Justeringsmännen är tillika rösträknare.
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Ekonomiskberättelse. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av
  ·  styrelseordförande för ett år
  ·  ordinarie ledamöter för två år (växelvis avgång)
  ·  suppleanter för två år (växelvis avgång)
  ·  två revisorer för ett år
  ·  två revisorsuppleanter för ett år
  ·  valberedning, bestående av tre personer, för ett år
     En avmedlemmarna i valberedningen är sammankallande.
  ·  Fastställande av årsavgift
 11. Övriga ärenden
 12. Årsmötets avslutande

 

§ 7   Styrelsens arbetsuppgifter och ansvar

         Det åligger styrelsen

 • att arbeta i enlighet med de i § 1 angivna syftena
 • att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar
 • att genom kassörens försorg uppbära årsavgifterna, föra räkenskaperna som avslutas per kalenderår och före den 15 februari nästkommande år överlämna bokslutet till revisorerna för granskning
 • att utse firmatecknare

 

§ 8   Beslut om stadgeändring och eventuell upplösning av föreningen

 • Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen är giltigt, endast om samtliga närvarande röstberättigade är ense om detta, eller beslut fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett årsmöte och att det föreningsmöte, som sist hållits, beslutats av minst två tredjedelar av de närvande röstberättigade.
 • Om upplösning beslutas, skall eventuella tillgångar tillföras en verksamhet, som är närstående föreningen. Årsmötet beslutar härom.

 

 

Dessa stadgar har antagits vid föreningens årsmöte den 26 februari 2010.

Ett tillägg till § 1 har antagit vid årsmötet den 17 februari 2012.

I övrigt utgör de en omarbetning av föreningarnas stadgar från den 15 mars 1945, med ändring den 8 mars 1978 och den 19 mars 1998.


2012-05-11

 


Stadgar för stipendieutdelning genom Malmö Konststudio


§ 1  Malmö Konststudio delar ut stipendier till förtjänta konstnärer. Stipendierna skall företrädesvis utgå från avkastningen av en för ändamålet

        skapad fond, benämnd Stipediefonden. Med avkastning förstås inte enbart utdelning av räntor o.d. utan även del av realisationsvinst.

§ 1a Medel från fonden får även användas för andra ändamål, om styrelsen finner särskilda skäl härför.

§ 1b Fonden förvaltas av styrelsen. Medlen skall placeras så att en god avkastning erhålls samt kapitalets realvärde så långt som möjligt bibehålls.

§ 2  Stipendierna skall delas ut årligen med belopp till den storlek och det antal som styrelsen bestämmer.

       Hänsyn bör härvid tas till kapitalets långsiktiga avkastning.

§ 3  Stipendierna får användas efter stipendiatens egen önskan till studier eller förkovran.

§ 4  Stipedium skall delas ut till konstnärer med anknytning till Skåne. Samma konstnär kan endast tilldelas stipediet en gång.

§ 5  Förslag till stipendiat skall senast fyra veckor före årsmötet lämnas till Malmö Konststudios styrelse av en av styrelsen utsedd

       kommitté om tre personer. Styrelsen utser en av dessa till ordförande i kommittén.

§ 6  Malmö Konststudios styrelse beslutar senast två veckor före föreningens årsmöte, om vem eller vilka som skall erhålla stipendium

       samt om stipendiets storlek.

§ 7  Stipedierna skall delas ut vid föreningens årsmöte eller vid annan lämplig tidpunkt enligt styrelsens beslut.

§ 8  Beslut om upphävande eller ändring av dessa stadgar skall ske på sätt som framgår av § 8 i föreningens stadgar.

2012-05-09