ÅrsredovisningYournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Malmö Konststudio

 

Vår verksamhet

 

Föreläsningar

Kvalificerade föreläsare talar om konstrelaterade ämnen, ofta med koppling till kommande utställningar/utflykter.

 

Dagsaktiviteter

Vandringar eller utflykter med buss/tåg där konst, arkitektur och historia står i fokus.

OBS: Besöket hos Kristina Müntzing är 28/11!


 OBS: Ny långresa

Wien, en konstresa, 13 - 18 april 2020


OBS: Studiecirkeln i arkitekturhistoria är fullbesatt.


 Medlemsavgiften

250 kr per person och år.

OBS: Nya medlemmar from höstterminen
betalar 125 kr för resten av 2019Carl-Fredrik Hill, 1849-1911

Stenbrottet vid Oise I, 1877

beskuren

Malmö Konstmuseum, inköp 1934

Bild: Karl-Bertil Hake

 

             

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

MALMÖ KONSTSTUDIO VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2017

 

Styrelsen för Malmö Konststudio, org.nr. 846001-5905, avger härmed följande redovisning av föreningens verksamhet året 2017.

 

Malmö Konststudio skall, i första hand inom Malmöregionen, verka för att väcka, sprida och vårda intresset för kultur i allmänhet – och för den bildande konsten i synnerhet – genom att anordna föreläsningar, kurser, besök hos kulturella institutioner och verksamheter, samt genom att arrangera konst- och kulturresor. Med stipendier vill föreningen stödja i regionen yrkesverksamma konstnärer, eller uppmärksamma andra som gjort betydelsefulla insatser för den bildande konsten. Föreningen vill också verka opinionsbildande i frågor som har betydelse för regionens konstliv och som är av intresse för föreningens medlemmar.

 

STYRELSE

Ordförande    Anna-Lena Bengmark                                                                                                           Vice ordf.      Agneta Hansson                                                                               Sekreterare   Lena Hellsten

Kassör          Bengt Wahlstein

Ledamot       Kerste Engman

Ledamot       Karl-Bertil Hake

Ledamot       Pål Olson

 

Suppleanter                                                                                                                  Britt-Marie Sundberg, Hanna Söderberg och Bengt Tancred

 

Stipendiekommitté Ingvar Claeson, Karl-Bertil Hake och Gunilla Welwert

 

Hedersledamöter  Gunilla Arvidsson, Ingvar Claeson, Sonja Jungmark, Manfred Magnusson och Göran Öhlin

 

Övriga Förtroendevalda

Valberedning Göran Balldin, Inger Simon och Kaarina Vilpas

 

Revisorer Jöran Kjellin och Ildiko Lang

 

Revisorsuppleanter Lars-Göran Edvardsson och Ingrid Johansson

 

ÅRSMÖTE                                                                                                           Föreningens årsmöte hölls fredagen 17 februari 2017 på Restaurang Smak på Konsthallen i Malmö. I mötet deltog 60 medlemmar.  Festtalare var Cecilia Widenheim, chef för Malmö konstmuseum. Hon inledde med att intervjua Malmö konsthalls nytillträdde chef Mats Stjernstedt, och övergick sedan till att presentera Malmö konstmuseums aktuella och kommande verksamhet. Därefter gick man traditionsenligt till bords för en festlig supé.

 

STIPENDIER                                                                                                                    Tre stipendier om vardera 8 000 kronor utdelades i samband med årsmötet till konstnärerna Ewa Berg, Gunilla Widholm och Kent Wisti. De mottog personligen sina stipendier och diplom, som överräcktes av Karl-Bertil Hake, ordförande i föreningens stipendiekommitté.

 

STYRELSESAMMANTRÄDEN                                                                                            Under verksamhetsåret har styrelsen hållit elva protokollförda sammanträden, varav ett var konstituerande.

 

MEDLEMSANSLUTNING                                                                                         Föreningen hade 555 medlemmar per den 31 december 2017.   

 

ÅRSAVGIFT                                                                                                          Årsavgiften har varit 200 kronor/medlem.

 

EKONOMI                                                                                                           Föreningens ekonomi är fortsatt god. Den ekonomiska ställningen redovisas i bifogad resultat- och balansräkning.                                                                                                  Styrelsen föreslår att årets överskott på 10 806 SEK överförs till eget kapital.

 

PROGRAM                                                                                                              Styrelsen presenterade i januari och i augusti föreningens vår- respektive höstaktiviteter i programhäften som med post distribuerades till medlemmarna. Vårens programhäfte innehöll också styrelsens inbjudan till föreningens årsmöte.

 

FÖRELÄSNINGAR                                                                                                         Under våren och hösten anordnades för föreningens medlemmar nio välbesökta föreläsningar – vilket innebär en publik på ungefär 100 medlemmar per föreläsning. 

 

24 januari     Sven Rosborn     Det medeltida Malmö                                                               28 februari    Per Lindström     När blev fotografi konst?                                                        21 mars        Karl-Bertil Hake  Nedslag i det danska Skåne                                                    4 april                                    Film om Ernst Josephson                                                        9 maj            Gunilla Welwert  Konstens  plats i skolans bildundervisning                              12 september                         Konstfilmer: Guldålder och Kvinnorna vid konstens källa

14 november Patrick Amsellem Minnen och monument

21 november Britte Montigny   Sicilien-spindeln i Medelhavets kulturnät

5   december Maj Hasager       Konstutbildningen vid Konsthögskolan i Malmö   

 

KONST- OCH KULTURRESOR SAMT ANDRA  ARRANGEMANG

Föreningens aktiviteter är mycket uppskattade av medlemmarna. Resorna är oftast fulltecknade långt före avresedatum och de får därför ibland flerdubblas för att möta det stora intresset.                                                                                                                    Under år 2017 genomförde föreningen följande konst- och kulturresor och andra arrangemang.

                                                                                                                                      

13 januari    Meret Oppenheim på Öregaard

20 Januari    Märta Måås-Fjetterström i Båstad och Göteborgskoloristerna på Mjellby museum

28 januari    SMK (Japanomania) och Hirschsprungske (Italiens lys) i Köpenhamn 

7   mars       Carl Kylberg på Malmö Konstmuseum     

10 mars       Carl Kylberg på Malmö Konstmuseum

14 mars       Carl Kylberg på Malmö Konstmuseum                                                              15 mars       Klippan St Petri, Hishults konsthall, Laholms teckningsmuseum

22 mars       Klippan St Petri, Hishults konsthall, Laholms teckningsmuseum

28 mars       Skissernas museum i Lund

31 mars       Skissernas museum i Lund

11 april        Föreställningen "Vincent"  på Intiman i Malmö

18-25 april   Konst- och kulturresa till Irland

20 april        Konstpromenad i centrala Malmö

27 april        Konstpromenad i centrala Malmö

4   maj         Vandring i Köpenhamn Nyhavn, Inderhavsbroen, Amalienborg

16 maj         Kyrkor i nordöstra Skåne med fokus på arkitektur och konst

17 maj         Kyrkor i nordöstra Skåne med fokus på arkitektur och konst

19 maj         Vandring i Köpenhamn Nyhavn, Inderhavsbroen, Amalienborg

23 maj         Vandring i Köpenhamn Nyhavn, Inderhavsbroen, Amalienborg

30 maj         Vandring i Köpenhamn Nyhavn, Inderhavsbroen, Amalienborg

16 juni         Tomelilla konstsamling och Ystads konstmuseum

 

12 sept        Sevärda hus i Malmö - med tonvikt på tiden 1870-1920

14 sept        Sevärda hus i Malmö - med tonvikt på tiden 1870-1920

16 sept        Bästekille: Lennart Nilsson, KG Nilsson och Ann Makander

30 sept        Bästekille: Lennart Nilsson, KG Nilsson och Ann Makander

3   okt         Vestre Kirkegaard i Köpenhamn

5   okt         Vestre Kirkegaard i Köpenhamn

11 okt         Öregaard Alexander Archipenko och Louisiana Marina Abramovic

13 okt         Öregaard Alexander Archipenko och Louisiana Marina Abramovic

17-22 okt    Konst- och kulturresa till Helsingfors

31 okt         Arken Mikael Kvium och Vejlå kyrka

10 nov        Gåsmiddag föregången av föreläsning om Jörgen Kock-mannen, huset, tiden

 

I samarbete med Sveriges konstföreningar och studieförbundet Sensus anordnades studiecirkel i arkitekturhistoria, med 27 deltagare vid tio sammankomster under våren 2017.

 

 I samarbete med Sveriges konstföreningar och studieförbundet Sensus anordnades studiecirkel i allmän västerländsk konsthistoria, med 25 deltagare vid tio sammankomster under hösten 2017                                                                                                                            I samarbete med Sveriges konstföreningar och studieförbundet Sensus anordnades studiecirkel i kvinnornas konsthistoria, med 19 deltagare vid fyra sammankomster under hösten 2017.

Under verksamhetsåret har således föreningen arrangerat ett drygt fyrtiotal konst- och kulturaktiviteter av skilda slag.

 

HEMSIDA                                                                                                           Föreningens hemsida har adress: www.malmokonststudio.com

 

                                              ''''''''''''''''''''''''''''''''

 

Malmö i februari 2018

 

Anna-Lena Bengmark                                            Agneta Hansson          Lena Hellsten Ordförande                                                           Vice ordförande          Sekreterare

 

 

Bengt Wahlstein                                                    Kerste Engman           Karl-Bertil Hake        Kassör                                                                  Ledamot                    Ledamot

 

 

Pål Olson

Ledamot

                                                                                                                                              

 

Britt-Marie Sundberg        Hanna Söderberg             Bengt Tancred                           Suppleant                        Suppleant                       Suppleant         

 

 

 

 

 

Årsredovisning 2017

 

Resultaträkning                                  2017                   2016

 

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter                                                        110 450                          122 095

Bidrag  (not 1 )                                                           23 604                            33 138

Medlemsaktiviteter (Utflykter, resor etc.)                     421 940                          628 340

Årsmöte                                                                      14 220                            20 140

Räntor                                                                                 0                                    0

Värdeförändring Räntefond Danske Invest                        1 742                             2 205

 

Summa verksamhetsintäkter                                   571 956                        805 918

 

Verksamhetskostnader

Medlemsaktiviteter (Utflykter, resor etc.)                      -371 888                       -584 707

Föreläsningar                                                               -29 019                         -41 668

Årsmöte                                                                      -40 005                         -30 917

Program                                                                      -22 549                         -27 502

Administration                                                             -46 475                         -35 112

Lokalkostnader                                                            -44 203                         -42 503

Övriga verksamhetskostnader                                         -2 011                          -5 388

Stipendier                                                                    -24 000                        -24 000

Avskrivningar inventarier                                                -6 400                          -6 400

 

Summa verksamhetskostnader                                -586 550                     -798 197

 

Resultat för verksamheten                                         -14 594                          7 721

 

 

Bokslutsdispositioner

Värdeförändring Danske Invest hänföring till stipendifond    1 400                          1 895

Medel från stipendiefond                                                 24 000                         24 000

 

Summa bokslutsdispositioner                                      25 400                        25 895

 

Årets resultat                                                                10 806                        33 616

 

 

 

 

Balansräkning                                       2017                2016

 

Tillgångar

Inventarier (not 3)                                                            6 392                       12 792

 

Kassa o. bank

Kassa                                                                                  164                           164

Swedbank                                                                       69 910                     119 389

                                                                                     70 074                    119 553

 

Fonder m.m.

Bankgaranti                                                                     54 981                       54 981

Danske Invest räntefond (not 2)                                      493 263                     491 521

                                                                                   548 244                    546 502

 

Summa tillgångar                                                         624 710                   678 847

 

 

 

Skulder och Eget kapital

Skulder(kortfristiga)

Förutbetalda medlemsavgifter och aktiviteter                      3 465                       43 008

Övriga skulder                                                                     900                           900

                                                                                      4 365                      43 908

 

Eget kapital

Eget kapital                                                                   238 428                     204 811

Årets resultat                                                                  10 806                       33 616

Stipendiefond                                                                371 111                     396 512

                                                                                   620 345                    634 939

 

Summa skulder och eget kapital                                624 710                     678 847

    

 

 

Noter

 

Not 1  Bidrag                            Not 2  Danske Invest      Not 3  Inventier

Pensionärsbidr. Grund 21 504       Andelarna värderade         Inköp Whispers       31 992

Sensus                        2 100       till marknadsvärdet           Avskrivning ack.     -19 200

                                23 604       2017-12-31.                     Avskrivning 20%      -6 400

                                                                                                                        6 392

 

 

 

 

                                                                                                            

 

MALMÖ KONSTSTUDIO VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2016

 

Styrelsen för Malmö Konststudio, org.nr. 846001-5905, avger härmed följande redovisning av föreningens verksamhet året 2016.

 

Malmö Konststudio skall, i första hand inom Malmöregionen, verka för att väcka, sprida och vårda intresset för kultur i allmänhet – och för den bildande konsten i synnerhet – genom att anordna föreläsningar, kurser, besök hos kulturella institutioner och verksamheter, samt genom att arrangera konst- och kulturresor. Med  stipendier vill föreningen stödja i regionen yrkesverksamma konstnärer, eller uppmärksamma andra som gjort betydelsefulla insatser för den bildande konsten. Föreningen vill också verka opinionsbildande i frågor som har betydelse för regionens konstliv och som är av intresse för föreningens medlemmar.

 

STYRELSE

 

Ordförande   Anna-Lena Bengmark                                                                                  Vice ordf.     Agneta Hansson                                                                                 Sekreterare  Lena Hellsten                                                                                           Kassör         Bengt Wahlstein                                                                                           Ledamot      Kerste Engman                                                                                         Ledamot      Karl-Bertil Hake                                                                                       Ledamot      Pål Olson

 

Suppleanter                                                                                                                  Britt-Marie Sundberg, Hanna Söderberg och Bengt Tancred

 

Adjungerad Ingvar Claeson

 

Stipendiekommitté Ingvar Claeson och Karl-Bertil Hake

 

Hedersledamöter Gunilla Arvidsson, Ingvar Claeson, Sonja Jungmark, Manfred Magnusson och Göran Öhlin

 

Övriga Förtroendevalda

Valberedning Göran Balldin, Ingvar Claeson och Inger Simon

 

Revisorer Ildiko Lang och Lena Svensson

 

Revisorsuppleanter Lars-Göran Edvardsson och Jöran Kjellin

 

 

ÅRSMÖTE                                                                                                           Föreningens årsmöte hölls fredagen 19 februari 2016 på Restaurang Smak på Konsthallen i Malmö. I mötet deltog 72 medlemmar. Efter förhandlingarna gick man traditionsenligt till bords för en festlig supé.                                                                                                 Festtalare var Anna Holmbom som talade om Malmö Konsthalls historia utifrån ett antal affischer.

 

STIPENDIER                                                                                                                    Tre stipendier om vardera 8 000 kronor utdelades i samband med årsmötet till konstnärerna Majlis Agbeck, Zardasht Faraj och Bertil Petersson. De mottog personligen sina stipendier och diplom, som överräcktes av Karl-Bertil Hake, ordförande i föreningens stipendiekommitté.

 

STYRELSESAMMANTRÄDEN                                                                                           Under verksamhetsåret har styrelsen hållit tio protokollförda sammanträden, varav ett var konstituerande.

 

MEDLEMSANSLUTNING                                                                                                Föreningen hade 598 medlemmar per den 31 december 2016.

 

ÅRSAVGIFT                                                                                                          Årsavgiften har varit 200 kronor/medlem.

 

EKONOMI                                                                                                              Föreningens ekonomi är fortsatt god. Den ekonomiska ställningen redovisas i bifogad resultat- och balansräkning.

 

PROGRAM                                                                                                              Styrelsen presenterade i januari och i augusti föreningens vår- respektive höstaktiviteter i programhäften som med post distribuerades till medlemmarna. Vårens programhäfte innehöll också styrelsens inbjudan till föreningens årsmöte

 

FÖRELÄSNINGAR                                                                                                         Under våren och hösten anordnades för föreningens medlemmar nio välbesökta föreläsningar – vilket innebär en publik på drygt 100 medlemmar per föreläsning.

 

26 januari     Ingvar Claeson Från Rembrandt till Cobra – via van Gogh                                    9 februari      Anders Reisnert Arkitektur och konst på Torups slott                                                                                                                             8 mars          Karin Hermerén Om konservering och restaurering av konst                                                                                                                            5 april           Britte Montigny Tyskt måleri från Friedrich till Baselitz                                                                                                                       10 maj          Roger Johansson Amaltheadådet i Malmö 1908                                                                                                                              6 septembe   Ingvar Claeson Cobragruppen                                                                                                              26 septembe  Bengt Adlers Reliker och repliker – multipelns invecklade utveckling                 18 oktober     Thomas Kjellgren Samtidskonst                                                                                                                 22 november  Britte Montigny Dada och surrealismen

 

 

KONST- OCH KULTURRESOR SAMT ANDRA  ARRANGEMANG

Föreningens aktiviteter är mycket uppskattade av medlemmarna. Ofta är resorna fulltecknade långt före avresedatum och de får därför ibland flerdubblas för att möta det stora intresset.                                                                                                        Under år 2016 genomförde föreningen följande konst- och kulturresor och andra arrangemang.

 

 

I samarbete med Sveriges konstföreningar och studieförbundet Sensus anordnades studiecirklar i konst- och arkitekturhistoria, med 21 deltagare vid 11 sammankomster under våren, samt med 28 deltagare vid 7 sammankomster under hösten.

 

Under verksamhetsåret har således föreningen arrangerat ett drygt fyrtiotal konst- och kulturaktiviteter av skilda slag.

 

HEMSIDA                                                                                                              Föreningens hemsida har adress: www.malmokonststudio.com

 

 

 

 

Malmö i februari 2017

 

Anna-Lena Bengmark                                            Agneta Hansson          Lena Hellsten Ordförande                                                           Vice ordförande          Sekreterare

 

 

Bengt Wahlstein                                                    Kerste Engman           Karl-Bertil Hake        Kassör                                                                  Ledamot                    Ledamot

 

 

Pål Olson

Ledamot

                                                                                                                                              

 

Britt-Marie Sundberg        Hanna Söderberg             Bengt Tancred                           Suppleant                        Suppleant                       Suppleant

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning 2016

 

Resultaträkning                                  2016                   2015

 

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter                                                        122 095                          121 227

Bidrag  (not 1 )                                                           33 138                            40 818

Medlemsaktiviteter (Utflykter, resor etc.)                     628 340                       1 031 717

Årsmöte                                                                      20 140                           26 985

Räntor                                                                                 0                                   9

Värdeförändring Räntefond Danske Invest                        2 205                           -2 057

 

Summa verksamhetsintäkter                                   805 918                     1 218 699

 

Verksamhetskostnader

Medlemsaktiviteter (Utflykter, resor etc.)                      -584 707                       -943 383

Föreläsningar                                                               -41 668                         -43 452

Årsmöte                                                                      -30 917                         -37 110

Program                                                                       -27 502                        -32 770

Administration                                                              -35 112                        -45 015

Lokalkostnader                                                             -42 503                        -40 483

Övriga verksamhetskostnader                                         -5 388                          -2 380

Stipendier                                                                    -24 000                        -24 000

Avskrivningar inventarier                                                -6 400                          -6 400

 

 

Summa verksamhetskostnader                                -798 197                  -1 174 993

 

Resultat för verksamheten                                              7 721                       43 706

 

 

Bokslutsdispositioner

Värdeförändring Danske Invest hänföring till stipendifond    1 895                           1 877

Medel från stipendiefond                                                 24 000                         24 000

 

Summa bokslutsdispositioner                                        25 895                        25 877

 

Årets resultat                                                                  33 616                        69 583

 

 

 

 

 

Balansräkning                                       2016                2015

 

Tillgångar

Inventarier (not 3)                                                           12 792                       19 193

 

Kassa o. bank

Kassa                                                                                  164                            159

Swedbank                                                                     119 389                      147 415

                                                                                    119 553                      147 574

 

Fonder m.m.

Bankgaranti                                                                     54 981                       54 981

Danske Invest räntefond (not 2)                                      491 521                     489 316

                                                                                    546 502                     544 297

 

Summa tillgångar                                                        678 847                    711 064

 

 

 

Skulder och Eget kapital

Skulder(kortfristiga)

Förutbetalda medlemsavgifter och aktiviteter                     43 008                       82 945

Övriga skulder                                                                     900                            900

                                                                                     43 908                       83 845

 

Eget kapital

Eget kapital                                                                   204 811                     135 229

Årets resultat                                                                  33 616                       69 583

Stipendiefond                                                                396 512                     422 407

                                                                                   634 939                    627 219

 

Summa skulder och eget kapital                                678 847                     711 064

    

 

 

Noter

 

Not 1  Bidrag                            Not 2  Danske Invest      Not 3  Inventier

Pensionärsbidr. Grund 33 138     Andelarna värderade         Inköp Whispers         31 992

                                                 till marknadsvärdet           Avskrivning 20%     -12 800

                                                 2016-12-31.                     Avskrivning 20%      -6 400

                                                                                                            

 

 

 

                                                                                

 

 

ÅRSREDOVISNING 2015

 

Styrelsen för Malmö Konststudio, org.nr. 846001-5905, avger härmed följande redovisning av föreningens verksamhet året 2015.

                                                                                                                                  Malmö Konststudio skall, i första hand inom Malmöregionen, verka för att väcka, sprida och vårda intresset för kultur i allmänhet – och för den bildande konsten i synnerhet – genom att anordna förläsningar, kurser, besök hos kulturella institutioner och verksamheter samt genom att arrangera konst- och kulturresor. Med stipendier vill föreningen stödja i regionen yrkesverksamma konstnärer eller uppmärksamma andra som gjort betydelsefulla insatser för den bildande konsten. Föreningen vill också verka opinionsbildande i frågor som har betydelse för regionens konstliv och som är av intresse för föreningens medlemmar.

 

STYRELSE

                                                                                                                          Ordförande                       Anna-Lena Bengmark                                                               Vice ordförande                Agneta Hansson                                                               Sekreterare                      Lena Hellsten                                                                        Kassör                             Bengt Wahlstein                                                                Ledamot                          Börje Börbo (har under året avgått ur styrelsen på egen begäran)

Ledamot                          Kerste Engman                                                                  Ledamot                          Pål Olson

 

Suppleanter                                                                                                                Hanna Söderberg                                                                                                          Karl-Bertil Hake

 

Adjungerade                                                                                                               Ingvar Claeson                                                                                                             Börje Jönsson

 

Stipendiekommitté

Ingvar Claeson                                                                                                              Karl-Bertil Hake

 

Hedersledamöter                                                                                                          Gunilla Arvidsson                                                                                                         Ingvar Claeson                                                                                                             Sonja Jungmark                                                                                                       Manfred Magnusson                                                                                                     Göran Öhlin

 

ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA

 

Valberedning                                                                                                              Ingvar Claeson                                                                                                             Göran Balldin                                                                                                                 Inger Simon

 

Revisorer                                                                                                                      Anne Burman                                                                                                                       Gull-Britt Nilsson

 

Revisorsuppleanter                                                                                                           Ildiko Lang                                                                                                                    Lena Svensson                                                                                                       Revisorerna ersattes under året av revisorsuppleanterna

 

 

ÅRSMÖTE                                                                                                           Föreningens årsmöte hölls fredagen 13 februari på Restaurang Smak på Konsthallen i Malmö. I mötet deltog 98 medlemmar.

                                                                                                                               Festtalare var Cecilia Nelson som talade över ämnet ”Hur blir man intresserad av konst?” Efter förhandlingarna gick man traditionsenligt till bords för en festlig supé.

 

STIPENDIER                                                                                                                    Tre stipendier om vardera 8 000 kronor utdelades i samband med årsmötet till konstnärerna Ann Böttcher, Peter Dacke och Charlotte Walentin. De mottog personligen sina stipendier och diplom, som överräcktes av Peter Sjögren, ordförande i föreningens stipendiekommitté.

 

STYRELSESAMMANTRÄDEN                                                                                           Under verksamhetsåret har styrelsen hållit elva protokollförda sammanträden, varav ett var konstituerande.

 

MEDLEMSANSLUTNING

Föreningen hade 702 medlemmar per den 31 december 2015.

 

ÅRSAVGIFT                                                                                                           Årsavgiften har varit 175 kronor/medlem.

 

EKONOMI                                                                                                           Föreningens ekonomi är fortsatt god. Den ekonomiska ställningen redovisas i bifogad resultat- och balansräkning.

 

PROGRAM                                                                                                              Styrelsen presenterade i januari och augusti föreningens vår- respektive höstaktiviteter i programhäften som med post distribuerades till medlemmarna.                                     Vårens programhäfte innehöll också styrelsens inbjudan till föreningens årsmöte.

 

FÖRELÄSNINGAR                                                                                                         Under våren och hösten anordnades för föreningens medlemmar följande åtta välbesökta föreläsningar:

27 januari      Karl-Bertil Hake Baltiska speglingar 1914 – och idag.                                        24 februari     Ingvar Claeson Paula Modersohn-Becker                                                        10 mars         Britte Montigny David Hockney och den intenationella popkonsten                     5 maj             Britte Montigny Florens och mediceerna                                                          8 september   Pärra Andersson Ruskig Presentations Ångest Graffiti/Samtida gatukonst            9 oktober       Sune Nordgren Konstens rum                                                                        27 oktober     Britte Montigny Lucian Freud och Londonskolan samt Nell Walden und der

                     Sturm                                                                                                           17 november Johan Falkman Malmö hamns historia ur konstnärligt perspektiv

 

KONST- OCH KULTURRESOR SAMT ANDRA  ARRANGEMANG

 

Föreningens aktiviteter är mycket uppskattade av medlemmarna. Ofta är resorna fulltecknade långt före avresedatum och de får därför ibland flerdubblas för att möta det stora intresset.

 

Under år 2015 arrangerade föreningen följande konst- och kulturresor och andra arrangemang:

 

30 januari                 Hertha Hillfon på Tomelilla konsthall                                                            3 och 10 februari       Baltiska speglingar på Malmö Konstmuseum

6 och 20 februari       Davids samling (Islamsk konst) i Köpenhamn                                      20 och 25 mars         Øregaard (Agnes Cleve) och Louisiana (Paula Modersohn-Becker)

10 och 14 april          Designmuseet i Köpenhamn                                                               25 apri                     Gallerivandring runt Davidshall

21 – 24 april och                                                                                                              19 – 24 maj              Konstresa till Jylland                                                                            7 maj                       Vandring på Slotsholmen i Köpenhamn

11 och 19 maj           FN och ny arkitektur i Köpenhamn                                                       25 maj                     Guidad tur och föreställning på Köpenhamnsoperan                                3 och 9 juni              Kulturhistorisk rundresa på Själland

4 augusti                  Kulturresa till Österlen (gallerier och teaterföreställning)

24 och 27 augusti och                                                                                                          1 och 24 september  Vandring i Latinerkvarteren i Köpenhamn

9 september             Skarhult och Wanås                                                                            15 – 20 september    Konstresa till Schweiz                                                                         26 september           Besök hos Mats Rydstern och på Dunkers kulturhus i Helsingborg

2 oktober och                                                                                                                   19 november            Helafton på Malmö Live

8 och 15 oktober       Lilla Torg och Stortorget i Malmö – konst och arkitektur

10 november            Skulptur i Lund följt av gåsamiddag i Brösarp

25 november            Øregaard (Der Sturm) och Louisiana (Lucian Freud, Kusama)

26 november            Möte med Magnus Wallin i hans ateljé i Malmö

1 december              FN och ny arkitektur i Köpenhamn

 

 

Under hela året har studiecirkeln i konsthistoria pågått, i samarbete med Sveriges konstföreningar och studieförbundet Sensus.

 

Under verksamhetsåret har således föreningen arrangerat ett fyrtiotal konst- och kulturaktiviteter av skilda slag.

 

HEMSIDA                                                                                                                  Föreningens hemsida har adress: www.malmokonststudio.com

 

 

Malmö i februari 2016

 

 

Anna-Lena Bengmark                          Kerste Engman                   Agneta Hansson Ordförande                                         Ledamot                            Vice ordförande

 

 

Lena Hellsten                                    Pål Olson                            Bengt Wahlstein                       Sekreterare                                      Ledamo                              Kassör

 

 

Karl-Bertil Hake                                Hanna Söderberg                                                            Suppleant                                        Suppleant

                                                      

 

 

 

Årsredovisning 2015

 

 

Resultaträkning                                   2015                       2014

 

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter                                              121 227                       135 426

Bidrag  (not 1 )                                                 40 818                         34 794

Medlemsaktiviteter (Utflykter, resor etc)         1 031 717                    1 534 086

Årsmöte                                                            26 985                        28 900

Räntor                                                                      9                             140

Värdeförändring Räntefond Danske Invest            -2 057                          6 951

 

Summa verksamhetsintäkter                     1 218 699                 1 740 297

 

 

Verksamhetskostnader

Medlemsaktiviteter (Utflykter, resor etc.)          -943 383                  -1 472 322

Föreläsningar                                                   -43 452                       -46 445

Årsmöte                                                          -37 110                       -47 827

Program                                                          -32 770                       -50 232

Administration                                                 -45 015                       -57 131

Lokalkostnader                                                -40 483                       -44 623

Övriga verksamhetskostnader                            -2 380                         -3 230

Stipendier                                                       -24 000                       -24 000

Avskrivningar inventarier                                   -6 400                         -6 400

 

Summa verksamhetskostnader               -1 174 993                 -1 752 210

 

Resultat för verksamheten                            43 706                       -11 913

 

 

Bokslutsdispositioner

Värdeförändring Danske Invest                                                                                 hänföring till stipendifond                                    1 877                         -6 681

Medel från stipendiefond                                    24 000                        24 000

 

Summa bokslutsdispositioner                        25 877                        17 319

 

Årets resultat                                                  69 583                          5 406

 

 

 

 

 

Balansräkning                                      2015                       2014

 

Tillgångar

 

Inventarier (not 3)                                            19 193                          25 593

                                    

 

Kassa o. bank

Kassa                                                                   159                                201

Swedbank                                                      147 415                            77 079

                                                                   147 574                            77 280

 

Fonder m.m.

Bankgaranti                                                      54 981                           54 972

Danske Invest räntefond (not 2)                       489 316                         491 374   

                                                                    544 297                         546 346

                    

 

Summa tillgångar                                         711 064                        649 219

 

 

 

Skulder och Eget kapital

 

Skulder(kortfristiga)

Förutbetalda medlemsavgifter och aktiviteter       82 945                           60 790

Övriga skulder                                                       900                             4 916

                                                                     83 845                           65 706

  

Eget kapital

Eget kapital                                                     135 229                        129 823

Årets resultat                                                    69 583                            5 406

Stipendiefond                                                  422 407                        448 284

                                                                     627 219                        583 513               

 

 

Summa skulder och eget kapital                  711 064                       649 219

 

 

 

Noter

 

Not 1  Bidrag                               Not 2 Danske Invest      Not 3  Inventier

Pensionärsbidr. Grund   36 660      Andelarna värderade         Inköp Whispers    31 992

Pensionärsbidr. höst-14 4 158       till marknadsvärdet          Avskrivning 20%   -6 400

                                 40 818       2015-12-31.                    Avskrivning 20%   -6 400

                                                                                                                   19 192

 

              

                                          

 

 

ÅRSREDOVISNING 2014

 

Styrelsen för Malmö Konststudio, org.nr. 846001-5905, avger härmed följande redovisning för föreningens verksamhet året 2014.

 

Malmö Konststudio skall, i första hand inom Malmöregionen, verka för att väcka, sprida och vårda intresset för kultur i allmänhet – för den bildande konsten i synnerhet – genom att anordna förläsningar, kurser, besök hos kulturella institutioner och verksamheter samt arrangera konst- och kulturresor. Genom konstnärsstipendier vill föreningen stödja i regionen yrkesverksamma konstnärer eller uppmärksamma andra, som gjort betydelsefulla insatser för den bildande konsten. Föreningen vill också verka opinionsbildande i frågor av betydelse för regionens konstliv och i föreningens medlemmars intresse.

 

 

 

ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA

 

 

ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte hölls den 14 februari på Restaurang Årstiderna i Kockska huset, Malmö. I mötet deltog 93 medlemmar. Efter förhandlingarna gick man traditionsenligt till bords för en festlig supé. Kvällen avrundades med ett föredrag av journalisten Katarina Thornborg över ämnet ”Mode på 60- och 70-talet”.

 

STYRELSESAMMANTRÄDEN

Under verksamhetsåret har styrelsen hållit elva protokollförda sammanträden, varav ett var konstituerande.

 

MEDLEMSANSLUTNING

Föreningen hade 925 (2013  873) medlemmar per den 31 december 2014.

 

ÅRSAVGIFT

Årsavgiften har varit 175 kronor/medlem.

 

EKONOMI

Föreningens ekonomi är fortsatt god. Den ekonomiska ställningen redovisas i bifogad resultat- och balansräkning.

 

STIPENDIER

Tre stipendier om vardera 8 000 kronor utdelades i samband med årsmötet till konstnärerna Cecilia Sering, Vassil Simittchiev och Jon Åkerlind. Cecilia och Jon mottog personligen sina stipendier och diplom, som överräcktes av Peter Sjögren, ordförande i föreningens stipendiekommitté.

 

PROGRAM

Styrelsen presenterade i januari och augusti föreningens vår- respektive höstaktiviteter i programhäften, som med post distribuerades till medlemmarna. Vårens programhäfte innehöll också styrelsens inbjudan till föreningens årsmöte.

 

FÖRELÄSNINGAR

Under våren och hösten anordnades för föreningens medlemmar följande åtta välbesökta föreläsningar:

 

 

 

 

KONST- OCH KULTURRESOR

Föreningens resor är mycket uppskattade av medlemmarna. Ofta är resorna fulltecknade långt före avresedatum och arrangemangen får därför ibland flerdubblas för att möta det stora intresset.

 

 

 

Under år 2014 arrangerade föreningen följande konst- och kulturresor:

 

 

 

•   Under perioden 16 september till 11 februari studiecirkel i konsthistoria i samarbete med Sveriges konstföreningar och   studieförbundet Sensus.

 

Under verksamhetsåret har således föreningen arrangerat drygt 50 konst- och kulturaktiviteter av skilda slag.

 

HEMSIDA

Föreningens hemsida har adress: www.malmokonststudio.com

 

Malmö i februari 2015

 

 

 

 

 

 

ÅRSREDOVISNING 2014