Årsredovisning

Malmö Konststudio • Tel. 040-23 78 60 • malmokonststudio@hotmail.com

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Malmö Konststudios

program

 

Föreläsningar

Kvalificerade föreläsare talar om konstnärer och konst-riktningar, ofta med koppling till kommande ut-ställningar.

 

Dagsresor

Besök på utställningar och gallerier i närområdet med kunniga guider.

 

Längre konstresor

Konstresa till Polen

4 - 11 september.

 

Konstresa till Madrid

9 - 15 april 2019.

 

Allt detta för en medlemsavgift på

250:- / person och kalenderår.

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALMÖ KONSTSTUDIO VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2017

 

Styrelsen för Malmö Konststudio, org.nr. 846001-5905, avger härmed följande redovisning av föreningens verksamhet året 2017.

 

Malmö Konststudio skall, i första hand inom Malmöregionen, verka för att väcka, sprida och vårda intresset för kultur i allmänhet – och för den bildande konsten i synnerhet – genom att anordna föreläsningar, kurser, besök hos kulturella institutioner och verksamheter, samt genom att arrangera konst- och kulturresor. Med stipendier vill föreningen stödja i regionen yrkesverksamma konstnärer, eller uppmärksamma andra som gjort betydelsefulla insatser för den bildande konsten. Föreningen vill också verka opinionsbildande i frågor som har betydelse för regionens konstliv och som är av intresse för föreningens medlemmar.

 

STYRELSE

Ordförande Anna-Lena Bengmark Vice ordf. Agneta Hansson Sekreterare Lena Hellsten

Kassör Bengt Wahlstein

Ledamot Kerste Engman

Ledamot Karl-Bertil Hake

Ledamot Pål Olson

 

Suppleanter Britt-Marie Sundberg, Hanna Söderberg och Bengt Tancred

 

Stipendiekommitté Ingvar Claeson, Karl-Bertil Hake och Gunilla Welwert

 

Hedersledamöter Gunilla Arvidsson, Ingvar Claeson, Sonja Jungmark, Manfred Magnusson och Göran Öhlin

 

Övriga Förtroendevalda

Valberedning Göran Balldin, Inger Simon och Kaarina Vilpas

 

Revisorer Jöran Kjellin och Ildiko Lang

 

Revisorsuppleanter Lars-Göran Edvardsson och Ingrid Johansson

 

ÅRSMÖTE Föreningens årsmöte hölls fredagen 17 februari 2017 på Restaurang Smak på Konsthallen i Malmö. I mötet deltog 60 medlemmar. Festtalare var Cecilia Widenheim, chef för Malmö konstmuseum. Hon inledde med att intervjua Malmö konsthalls nytillträdde chef Mats Stjernstedt, och övergick sedan till att presentera Malmö konstmuseums aktuella och kommande verksamhet. Därefter gick man traditionsenligt till bords för en festlig supé.

 

STIPENDIER Tre stipendier om vardera 8 000 kronor utdelades i samband med årsmötet till konstnärerna Ewa Berg, Gunilla Widholm och Kent Wisti. De mottog personligen sina stipendier och diplom, som överräcktes av Karl-Bertil Hake, ordförande i föreningens stipendiekommitté.

 

STYRELSESAMMANTRÄDEN Under verksamhetsåret har styrelsen hållit elva protokollförda sammanträden, varav ett var konstituerande.

 

MEDLEMSANSLUTNING Föreningen hade 555 medlemmar per den 31 december 2017.

 

ÅRSAVGIFT Årsavgiften har varit 200 kronor/medlem.

 

EKONOMI Föreningens ekonomi är fortsatt god. Den ekonomiska ställningen redovisas i bifogad resultat- och balansräkning. Styrelsen föreslår att årets överskott på 10 806 SEK överförs till eget kapital.

 

PROGRAM Styrelsen presenterade i januari och i augusti föreningens vår- respektive höstaktiviteter i programhäften som med post distribuerades till medlemmarna. Vårens programhäfte innehöll också styrelsens inbjudan till föreningens årsmöte.

 

FÖRELÄSNINGAR Under våren och hösten anordnades för föreningens medlemmar nio välbesökta föreläsningar – vilket innebär en publik på ungefär 100 medlemmar per föreläsning.

 

24 januari Sven Rosborn Det medeltida Malmö 28 februari Per Lindström När blev fotografi konst? 21 mars Karl-Bertil Hake Nedslag i det danska Skåne 4 april Film om Ernst Josephson 9 maj Gunilla Welwert Konstens plats i skolans bildundervisning 12 september Konstfilmer: Guldålder och Kvinnorna vid konstens källa

14 november Patrick Amsellem Minnen och monument

21 november Britte Montigny Sicilien-spindeln i Medelhavets kulturnät

5 december Maj Hasager Konstutbildningen vid Konsthögskolan i Malmö

 

KONST- OCH KULTURRESOR SAMT ANDRA ARRANGEMANG

Föreningens aktiviteter är mycket uppskattade av medlemmarna. Resorna är oftast fulltecknade långt före avresedatum och de får därför ibland flerdubblas för att möta det stora intresset. Under år 2017 genomförde föreningen följande konst- och kulturresor och andra arrangemang.

13 januari Meret Oppenheim på Öregaard

20 Januari Märta Måås-Fjetterström i Båstad och Göteborgskoloristerna på Mjellby museum

28 januari SMK (Japanomania) och Hirschsprungske (Italiens lys) i Köpenhamn

7 mars Carl Kylberg på Malmö Konstmuseum

10 mars Carl Kylberg på Malmö Konstmuseum

14 mars Carl Kylberg på Malmö Konstmuseum 15 mars Klippan St Petri, Hishults konsthall, Laholms teckningsmuseum

22 mars Klippan St Petri, Hishults konsthall, Laholms teckningsmuseum

28 mars Skissernas museum i Lund

31 mars Skissernas museum i Lund

11 april Föreställningen "Vincent" på Intiman i Malmö

18-25 april Konst- och kulturresa till Irland

20 april Konstpromenad i centrala Malmö

27 april Konstpromenad i centrala Malmö

4 maj Vandring i Köpenhamn Nyhavn, Inderhavsbroen, Amalienborg

16 maj Kyrkor i nordöstra Skåne med fokus på arkitektur och konst

17 maj Kyrkor i nordöstra Skåne med fokus på arkitektur och konst

19 maj Vandring i Köpenhamn Nyhavn, Inderhavsbroen, Amalienborg

23 maj Vandring i Köpenhamn Nyhavn, Inderhavsbroen, Amalienborg

30 maj Vandring i Köpenhamn Nyhavn, Inderhavsbroen, Amalienborg

16 juni Tomelilla konstsamling och Ystads konstmuseum

 

12 sept Sevärda hus i Malmö - med tonvikt på tiden 1870-1920

14 sept Sevärda hus i Malmö - med tonvikt på tiden 1870-1920

16 sept Bästekille: Lennart Nilsson, KG Nilsson och Ann Makander

30 sept Bästekille: Lennart Nilsson, KG Nilsson och Ann Makander

3 okt Vestre Kirkegaard i Köpenhamn

5 okt Vestre Kirkegaard i Köpenhamn

11 okt Öregaard Alexander Archipenko och Louisiana Marina Abramovic

13 okt Öregaard Alexander Archipenko och Louisiana Marina Abramovic

17-22 okt Konst- och kulturresa till Helsingfors

31 okt Arken Mikael Kvium och Vejlå kyrka

10 nov Gåsmiddag föregången av föreläsning om Jörgen Kock-mannen, huset, tiden

 

I samarbete med Sveriges konstföreningar och studieförbundet Sensus anordnades studiecirkel i arkitekturhistoria, med 27 deltagare vid tio sammankomster under våren 2017.

 

I samarbete med Sveriges konstföreningar och studieförbundet Sensus anordnades studiecirkel i allmän västerländsk konsthistoria, med 25 deltagare vid tio sammankomster under hösten 2017 I samarbete med Sveriges konstföreningar och studieförbundet Sensus anordnades studiecirkel i kvinnornas konsthistoria, med 19 deltagare vid fyra sammankomster under hösten 2017.

Under verksamhetsåret har således föreningen arrangerat ett drygt fyrtiotal konst- och kulturaktiviteter av skilda slag.

 

HEMSIDA Föreningens hemsida har adress: www.malmokonststudio.com

 

''''''''''''''''''''''''''''''''

 

Malmö i februari 2018

 

Anna-Lena Bengmark Agneta Hansson Lena Hellsten Ordförande Vice ordförande Sekreterare

 

 

Bengt Wahlstein Kerste Engman Karl-Bertil Hake Kassör Ledamot Ledamot

 

 

Pål Olson

Ledamot

 

Britt-Marie Sundberg Hanna Söderberg Bengt Tancred Suppleant Suppleant Suppleant

 

 

 

 

 

Årsredovisning 2017

 

Resultaträkning 2017 2016

 

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter 110 450 122 095

Bidrag (not 1 ) 23 604 33 138

Medlemsaktiviteter (Utflykter, resor etc.) 421 940 628 340

Årsmöte 14 220 20 140

Räntor 0 0

Värdeförändring Räntefond Danske Invest 1 742 2 205

 

Summa verksamhetsintäkter 571 956 805 918

 

Verksamhetskostnader

Medlemsaktiviteter (Utflykter, resor etc.) -371 888 -584 707

Föreläsningar -29 019 -41 668

Årsmöte -40 005 -30 917

Program -22 549 -27 502

Administration -46 475 -35 112

Lokalkostnader -44 203 -42 503

Övriga verksamhetskostnader -2 011 -5 388

Stipendier -24 000 -24 000

Avskrivningar inventarier -6 400 -6 400

 

Summa verksamhetskostnader -586 550 -798 197

 

Resultat för verksamheten -14 594 7 721

 

 

Bokslutsdispositioner

Värdeförändring Danske Invest hänföring till stipendifond 1 400 1 895

Medel från stipendiefond 24 000 24 000

 

Summa bokslutsdispositioner 25 400 25 895

 

Årets resultat 10 806 33 616

 

 

 

 

Balansräkning 2017 2016

 

Tillgångar

Inventarier (not 3) 6 392 12 792

 

Kassa o. bank

Kassa 164 164

Swedbank 69 910 119 389

70 074 119 553

 

Fonder m.m.

Bankgaranti 54 981 54 981

Danske Invest räntefond (not 2) 493 263 491 521

548 244 546 502

 

Summa tillgångar 624 710 678 847

 

 

 

Skulder och Eget kapital

Skulder(kortfristiga)

Förutbetalda medlemsavgifter och aktiviteter 3 465 43 008

Övriga skulder 900 900

4 365 43 908

 

Eget kapital

Eget kapital 238 428 204 811

Årets resultat 10 806 33 616

Stipendiefond 371 111 396 512

620 345 634 939

 

Summa skulder och eget kapital 624 710 678 847

 

 

Noter

 

Not 1 Bidrag Not 2 Danske Invest Not 3 Inventier

Pensionärsbidr. Grund 21 504 Andelarna värderade Inköp Whispers 31 992

Sensus 2 100 till marknadsvärdet Avskrivning ack. -19 200

23 604 2017-12-31. Avskrivning 20% -6 400

6 392

 

 

 

 

 

MALMÖ KONSTSTUDIO VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2016

 

Styrelsen för Malmö Konststudio, org.nr. 846001-5905, avger härmed följande redovisning av föreningens verksamhet året 2016.

 

Malmö Konststudio skall, i första hand inom Malmöregionen, verka för att väcka, sprida och vårda intresset för kultur i allmänhet – och för den bildande konsten i synnerhet – genom att anordna föreläsningar, kurser, besök hos kulturella institutioner och verksamheter, samt genom att arrangera konst- och kulturresor. Med stipendier vill föreningen stödja i regionen yrkesverksamma konstnärer, eller uppmärksamma andra som gjort betydelsefulla insatser för den bildande konsten. Föreningen vill också verka opinionsbildande i frågor som har betydelse för regionens konstliv och som är av intresse för föreningens medlemmar.

 

STYRELSE

 

Ordförande Anna-Lena Bengmark Vice ordf. Agneta Hansson Sekreterare Lena Hellsten Kassör Bengt Wahlstein Ledamot Kerste Engman Ledamot Karl-Bertil Hake Ledamot Pål Olson

 

Suppleanter Britt-Marie Sundberg, Hanna Söderberg och Bengt Tancred

 

Adjungerad Ingvar Claeson

 

Stipendiekommitté Ingvar Claeson och Karl-Bertil Hake

 

Hedersledamöter Gunilla Arvidsson, Ingvar Claeson, Sonja Jungmark, Manfred Magnusson och Göran Öhlin

 

Övriga Förtroendevalda

Valberedning Göran Balldin, Ingvar Claeson och Inger Simon

 

Revisorer Ildiko Lang och Lena Svensson

 

Revisorsuppleanter Lars-Göran Edvardsson och Jöran Kjellin

 

 

ÅRSMÖTE Föreningens årsmöte hölls fredagen 19 februari 2016 på Restaurang Smak på Konsthallen i Malmö. I mötet deltog 72 medlemmar. Efter förhandlingarna gick man traditionsenligt till bords för en festlig supé. Festtalare var Anna Holmbom som talade om Malmö Konsthalls historia utifrån ett antal affischer.

 

STIPENDIER Tre stipendier om vardera 8 000 kronor utdelades i samband med årsmötet till konstnärerna Majlis Agbeck, Zardasht Faraj och Bertil Petersson. De mottog personligen sina stipendier och diplom, som överräcktes av Karl-Bertil Hake, ordförande i föreningens stipendiekommitté.

 

STYRELSESAMMANTRÄDEN Under verksamhetsåret har styrelsen hållit tio protokollförda sammanträden, varav ett var konstituerande.

 

MEDLEMSANSLUTNING Föreningen hade 598 medlemmar per den 31 december 2016.

 

ÅRSAVGIFT Årsavgiften har varit 200 kronor/medlem.

 

EKONOMI Föreningens ekonomi är fortsatt god. Den ekonomiska ställningen redovisas i bifogad resultat- och balansräkning.

 

PROGRAM Styrelsen presenterade i januari och i augusti föreningens vår- respektive höstaktiviteter i programhäften som med post distribuerades till medlemmarna. Vårens programhäfte innehöll också styrelsens inbjudan till föreningens årsmöte

 

FÖRELÄSNINGAR Under våren och hösten anordnades för föreningens medlemmar nio välbesökta föreläsningar – vilket innebär en publik på drygt 100 medlemmar per föreläsning.

 

26 januari Ingvar Claeson Från Rembrandt till Cobra – via van Gogh 9 februari Anders Reisnert Arkitektur och konst på Torups slott 8 mars Karin Hermerén Om konservering och restaurering av konst 5 april Britte Montigny Tyskt måleri från Friedrich till Baselitz 10 maj Roger Johansson Amaltheadådet i Malmö 1908 6 septembe Ingvar Claeson Cobragruppen 26 septembe Bengt Adlers Reliker och repliker – multipelns invecklade utveckling 18 oktober Thomas Kjellgren Samtidskonst 22 november Britte Montigny Dada och surrealismen

 

 

KONST- OCH KULTURRESOR SAMT ANDRA ARRANGEMANG

Föreningens aktiviteter är mycket uppskattade av medlemmarna. Ofta är resorna fulltecknade långt före avresedatum och de får därför ibland flerdubblas för att möta det stora intresset. Under år 2016 genomförde föreningen följande konst- och kulturresor och andra arrangemang.

 

 

I samarbete med Sveriges konstföreningar och studieförbundet Sensus anordnades studiecirklar i konst- och arkitekturhistoria, med 21 deltagare vid 11 sammankomster under våren, samt med 28 deltagare vid 7 sammankomster under hösten.

 

Under verksamhetsåret har således föreningen arrangerat ett drygt fyrtiotal konst- och kulturaktiviteter av skilda slag.

 

HEMSIDA Föreningens hemsida har adress: www.malmokonststudio.com

 

 

 

 

Malmö i februari 2017

 

Anna-Lena Bengmark Agneta Hansson Lena Hellsten Ordförande Vice ordförande Sekreterare

 

 

Bengt Wahlstein Kerste Engman Karl-Bertil Hake Kassör Ledamot Ledamot

 

 

Pål Olson

Ledamot

 

Britt-Marie Sundberg Hanna Söderberg Bengt Tancred Suppleant Suppleant Suppleant

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning 2016

 

Resultaträkning 2016 2015

 

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter 122 095 121 227

Bidrag (not 1 ) 33 138 40 818

Medlemsaktiviteter (Utflykter, resor etc.) 628 340 1 031 717

Årsmöte 20 140 26 985

Räntor 0 9

Värdeförändring Räntefond Danske Invest 2 205 -2 057

 

Summa verksamhetsintäkter 805 918 1 218 699

 

Verksamhetskostnader

Medlemsaktiviteter (Utflykter, resor etc.) -584 707 -943 383

Föreläsningar -41 668 -43 452

Årsmöte -30 917 -37 110

Program -27 502 -32 770

Administration -35 112 -45 015

Lokalkostnader -42 503 -40 483

Övriga verksamhetskostnader -5 388 -2 380

Stipendier -24 000 -24 000

Avskrivningar inventarier -6 400 -6 400

 

 

Summa verksamhetskostnader -798 197 -1 174 993

 

Resultat för verksamheten 7 721 43 706

 

 

Bokslutsdispositioner

Värdeförändring Danske Invest hänföring till stipendifond 1 895 1 877

Medel från stipendiefond 24 000 24 000

 

Summa bokslutsdispositioner 25 895 25 877

 

Årets resultat 33 616 69 583

 

 

 

 

 

Balansräkning 2016 2015

 

Tillgångar

Inventarier (not 3) 12 792 19 193

 

Kassa o. bank

Kassa 164 159

Swedbank 119 389 147 415

119 553 147 574

 

Fonder m.m.

Bankgaranti 54 981 54 981

Danske Invest räntefond (not 2) 491 521 489 316

546 502 544 297

 

Summa tillgångar 678 847 711 064

 

 

 

Skulder och Eget kapital

Skulder(kortfristiga)

Förutbetalda medlemsavgifter och aktiviteter 43 008 82 945

Övriga skulder 900 900

43 908 83 845

 

Eget kapital

Eget kapital 204 811 135 229

Årets resultat 33 616 69 583

Stipendiefond 396 512 422 407

634 939 627 219

 

Summa skulder och eget kapital 678 847 711 064

 

 

Noter

 

Not 1 Bidrag Not 2 Danske Invest Not 3 Inventier

Pensionärsbidr. Grund 33 138 Andelarna värderade Inköp Whispers 31 992

till marknadsvärdet Avskrivning 20% -12 800

2016-12-31. Avskrivning 20% -6 400

 

 

 

 

 

ÅRSREDOVISNING 2015

 

Styrelsen för Malmö Konststudio, org.nr. 846001-5905, avger härmed följande redovisning av föreningens verksamhet året 2015.

Malmö Konststudio skall, i första hand inom Malmöregionen, verka för att väcka, sprida och vårda intresset för kultur i allmänhet – och för den bildande konsten i synnerhet – genom att anordna förläsningar, kurser, besök hos kulturella institutioner och verksamheter samt genom att arrangera konst- och kulturresor. Med stipendier vill föreningen stödja i regionen yrkesverksamma konstnärer eller uppmärksamma andra som gjort betydelsefulla insatser för den bildande konsten. Föreningen vill också verka opinionsbildande i frågor som har betydelse för regionens konstliv och som är av intresse för föreningens medlemmar.

 

STYRELSE

Ordförande Anna-Lena Bengmark Vice ordförande Agneta Hansson Sekreterare Lena Hellsten Kassör Bengt Wahlstein Ledamot Börje Börbo (har under året avgått ur styrelsen på egen begäran)

Ledamot Kerste Engman Ledamot Pål Olson

 

Suppleanter Hanna Söderberg Karl-Bertil Hake

 

Adjungerade Ingvar Claeson Börje Jönsson

 

Stipendiekommitté

Ingvar Claeson Karl-Bertil Hake

 

Hedersledamöter Gunilla Arvidsson Ingvar Claeson Sonja Jungmark Manfred Magnusson Göran Öhlin

 

ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA

 

Valberedning Ingvar Claeson Göran Balldin Inger Simon

 

Revisorer Anne Burman Gull-Britt Nilsson

 

Revisorsuppleanter Ildiko Lang Lena Svensson Revisorerna ersattes under året av revisorsuppleanterna

 

 

ÅRSMÖTE Föreningens årsmöte hölls fredagen 13 februari på Restaurang Smak på Konsthallen i Malmö. I mötet deltog 98 medlemmar.

Festtalare var Cecilia Nelson som talade över ämnet ”Hur blir man intresserad av konst?” Efter förhandlingarna gick man traditionsenligt till bords för en festlig supé.

STIPENDIER Tre stipendier om vardera 8 000 kronor utdelades i samband med årsmötet till konstnärerna Ann Böttcher, Peter Dacke och Charlotte Walentin. De mottog personligen sina stipendier och diplom, som överräcktes av Peter Sjögren, ordförande i föreningens stipendiekommitté.

 

STYRELSESAMMANTRÄDEN Under verksamhetsåret har styrelsen hållit elva protokollförda sammanträden, varav ett var konstituerande.

 

MEDLEMSANSLUTNING

Föreningen hade 702 medlemmar per den 31 december 2015.

 

ÅRSAVGIFT Årsavgiften har varit 175 kronor/medlem.

 

EKONOMI Föreningens ekonomi är fortsatt god. Den ekonomiska ställningen redovisas i bifogad resultat- och balansräkning.

 

PROGRAM Styrelsen presenterade i januari och augusti föreningens vår- respektive höstaktiviteter i programhäften som med post distribuerades till medlemmarna. Vårens programhäfte innehöll också styrelsens inbjudan till föreningens årsmöte.

 

FÖRELÄSNINGAR Under våren och hösten anordnades för föreningens medlemmar följande åtta välbesökta föreläsningar:

27 januari Karl-Bertil Hake Baltiska speglingar 1914 – och idag. 24 februari Ingvar Claeson Paula Modersohn-Becker 10 mars Britte Montigny David Hockney och den intenationella popkonsten 5 maj Britte Montigny Florens och mediceerna 8 september Pärra Andersson Ruskig Presentations Ångest Graffiti/Samtida gatukonst 9 oktober Sune Nordgren Konstens rum 27 oktober Britte Montigny Lucian Freud och Londonskolan samt Nell Walden und der

Sturm 17 november Johan Falkman Malmö hamns historia ur konstnärligt perspektiv

 

KONST- OCH KULTURRESOR SAMT ANDRA ARRANGEMANG

 

Föreningens aktiviteter är mycket uppskattade av medlemmarna. Ofta är resorna fulltecknade långt före avresedatum och de får därför ibland flerdubblas för att möta det stora intresset.

 

Under år 2015 arrangerade föreningen följande konst- och kulturresor och andra arrangemang:

 

30 januari Hertha Hillfon på Tomelilla konsthall 3 och 10 februari Baltiska speglingar på Malmö Konstmuseum

6 och 20 februari Davids samling (Islamsk konst) i Köpenhamn 20 och 25 mars Øregaard (Agnes Cleve) och Louisiana (Paula Modersohn-Becker)

10 och 14 april Designmuseet i Köpenhamn 25 apri Gallerivandring runt Davidshall

21 – 24 april och 19 – 24 maj Konstresa till Jylland 7 maj Vandring på Slotsholmen i Köpenhamn

11 och 19 maj FN och ny arkitektur i Köpenhamn 25 maj Guidad tur och föreställning på Köpenhamnsoperan 3 och 9 juni Kulturhistorisk rundresa på Själland

4 augusti Kulturresa till Österlen (gallerier och teaterföreställning)

24 och 27 augusti och 1 och 24 september Vandring i Latinerkvarteren i Köpenhamn

9 september Skarhult och Wanås 15 – 20 september Konstresa till Schweiz 26 september Besök hos Mats Rydstern och på Dunkers kulturhus i Helsingborg

2 oktober och 19 november Helafton på Malmö Live

8 och 15 oktober Lilla Torg och Stortorget i Malmö – konst och arkitektur

10 november Skulptur i Lund följt av gåsamiddag i Brösarp

25 november Øregaard (Der Sturm) och Louisiana (Lucian Freud, Kusama)

26 november Möte med Magnus Wallin i hans ateljé i Malmö

1 december FN och ny arkitektur i Köpenhamn

 

 

Under hela året har studiecirkeln i konsthistoria pågått, i samarbete med Sveriges konstföreningar och studieförbundet Sensus.

 

Under verksamhetsåret har således föreningen arrangerat ett fyrtiotal konst- och kulturaktiviteter av skilda slag.

 

HEMSIDA Föreningens hemsida har adress: www.malmokonststudio.com

 

 

Malmö i februari 2016

 

 

Anna-Lena Bengmark Kerste Engman Agneta Hansson Ordförande Ledamot Vice ordförande

 

 

Lena Hellsten Pål Olson Bengt Wahlstein Sekreterare Ledamo Kassör

 

 

Karl-Bertil Hake Hanna Söderberg Suppleant Suppleant

 

 

 

Årsredovisning 2015

 

 

Resultaträkning 2015 2014

 

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter 121 227 135 426

Bidrag (not 1 ) 40 818 34 794

Medlemsaktiviteter (Utflykter, resor etc) 1 031 717 1 534 086

Årsmöte 26 985 28 900

Räntor 9 140

Värdeförändring Räntefond Danske Invest -2 057 6 951

 

Summa verksamhetsintäkter 1 218 699 1 740 297

 

 

Verksamhetskostnader

Medlemsaktiviteter (Utflykter, resor etc.) -943 383 -1 472 322

Föreläsningar -43 452 -46 445

Årsmöte -37 110 -47 827

Program -32 770 -50 232

Administration -45 015 -57 131

Lokalkostnader -40 483 -44 623

Övriga verksamhetskostnader -2 380 -3 230

Stipendier -24 000 -24 000

Avskrivningar inventarier -6 400 -6 400

 

Summa verksamhetskostnader -1 174 993 -1 752 210

 

Resultat för verksamheten 43 706 -11 913

 

 

Bokslutsdispositioner

Värdeförändring Danske Invest hänföring till stipendifond 1 877 -6 681

Medel från stipendiefond 24 000 24 000

 

Summa bokslutsdispositioner 25 877 17 319

 

Årets resultat 69 583 5 406

 

 

 

 

 

Balansräkning 2015 2014

 

Tillgångar

 

Inventarier (not 3) 19 193 25 593

 

Kassa o. bank

Kassa 159 201

Swedbank 147 415 77 079

147 574 77 280

 

Fonder m.m.

Bankgaranti 54 981 54 972

Danske Invest räntefond (not 2) 489 316 491 374

544 297 546 346

 

Summa tillgångar 711 064 649 219

 

 

 

Skulder och Eget kapital

 

Skulder(kortfristiga)

Förutbetalda medlemsavgifter och aktiviteter 82 945 60 790

Övriga skulder 900 4 916

83 845 65 706

Eget kapital

Eget kapital 135 229 129 823

Årets resultat 69 583 5 406

Stipendiefond 422 407 448 284

627 219 583 513

 

 

Summa skulder och eget kapital 711 064 649 219

 

 

Noter

 

Not 1 Bidrag Not 2 Danske Invest Not 3 Inventier

Pensionärsbidr. Grund 36 660 Andelarna värderade Inköp Whispers 31 992

Pensionärsbidr. höst-14 4 158 till marknadsvärdet Avskrivning 20% -6 400

40 818 2015-12-31. Avskrivning 20% -6 400

19 192

 

 

 

ÅRSREDOVISNING 2014

 

Styrelsen för Malmö Konststudio, org.nr. 846001-5905, avger härmed följande redovisning för föreningens verksamhet året 2014.

Malmö Konststudio skall, i första hand inom Malmöregionen, verka för att väcka, sprida och vårda intresset för kultur i allmänhet – för den bildande konsten i synnerhet – genom att anordna förläsningar, kurser, besök hos kulturella institutioner och verksamheter samt arrangera konst- och kulturresor. Genom konstnärsstipendier vill föreningen stödja i regionen yrkesverksamma konstnärer eller uppmärksamma andra, som gjort betydelsefulla insatser för den bildande konsten. Föreningen vill också verka opinionsbildande i frågor av betydelse för regionens konstliv och i föreningens medlemmars intresse.

 

STYRELSE

 

 

 

Ordförande

Anna-Lena Bengmark

Vice ordförande

Lena Hellsten

Sekreterare

Agneta Hansson

Kassör

Bengt Wahlstein

Ledamot

Börje Börbo

Ledamot

Lena Hansson

Ledamot

Hanna Söderberg

 

 

Suppleanter

Kerste Engman

 

Pål Olson

 

Inger Olsson

 

 

Adjungerade

Ingvar Claeson

 

Börje Jönsson

 

 

Stipendiekommitté

Peter Sjögren (ordförande)

 

Ingvar Claeson

 

Börje Jönsson

 

 

ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA

 

 

 

Valberedning

Ingvar Claeson

 

Göran Balldin

 

Inger Simon

 

 

Revisorer

Anne Burman

 

Gull-Britt Nilsson

 

 

Revisorsuppleanter

Ildiko Lang

 

Karina Wilpas

 

ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA

 

 

ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte hölls den 14 februari på Restaurang Årstiderna i Kockska huset, Malmö. I mötet deltog 93 medlemmar. Efter förhandlingarna gick man traditionsenligt till bords för en festlig supé. Kvällen avrundades med ett föredrag av journalisten Katarina Thornborg över ämnet ”Mode på 60- och 70-talet”.

STYRELSESAMMANTRÄDEN

Under verksamhetsåret har styrelsen hållit elva protokollförda sammanträden, varav ett var konstituerande.

MEDLEMSANSLUTNING

Föreningen hade 925 (2013 873) medlemmar per den 31 december 2014.

ÅRSAVGIFT

Årsavgiften har varit 175 kronor/medlem.

EKONOMI

Föreningens ekonomi är fortsatt god. Den ekonomiska ställningen redovisas i bifogad resultat- och balansräkning.

STIPENDIER

Tre stipendier om vardera 8 000 kronor utdelades i samband med årsmötet till konstnärerna Cecilia Sering, Vassil Simittchiev och Jon Åkerlind. Cecilia och Jon mottog personligen sina stipendier och diplom, som överräcktes av Peter Sjögren, ordförande i föreningens stipendiekommitté.

PROGRAM

Styrelsen presenterade i januari och augusti föreningens vår- respektive höstaktiviteter i programhäften, som med post distribuerades till medlemmarna. Vårens programhäfte innehöll också styrelsens inbjudan till föreningens årsmöte.

FÖRELÄSNINGAR

Under våren och hösten anordnades för föreningens medlemmar följande åtta välbesökta föreläsningar:

 

4 februari

Ingvar Claeson

Van Gogh, Gauguin och intermezzot i Arles

25 februari

Gertrud Sandqvist

Hilma af Klint

11 mars

Britte Montigny

Käthe Kollvitz, Ernst Barlach och den tyska expressionismen

25 mars

Johan Falkman

Johan Falkman berättar om sitt porträttmåleri samt hur influenserna från Mexico gjort honom till en svensk monumentalmålare.

22 april

Britte Montigny

Artemisia Gentileschi och Maria Sibylla Merian- två av konsthistorien ( nästan) glömda konstnärer.

26 augusti

Britte Montigny

Emil Nolde

7 oktober

Per Svensson

Karin och Carl Larsson och deras betydelse för svensk heminredning

4 november

Johan Falkman

Johan Falkman berättar om sitt porträttmåleri samt hur influenserna från Mexico gjort honom till en svensk monumentalmålare (fortsättning från 25 mars)

4 december

Birgitta Svensson

Tatuering ur ett etnologiskt konstperspektiv.

 

 

 

 

 

KONST- OCH KULTURRESOR

Föreningens resor är mycket uppskattade av medlemmarna. Ofta är resorna fulltecknade långt före avresedatum och arrangemangen får därför ibland flerdubblas för att möta det stora intresset.

Under år 2014 arrangerade föreningen följande konst- och kulturresor:

 

• 4 januari

James Ensor

Ordrupgaard

• 17 januari

Ulf Trotzig

Staffanstorps konsthall

• 25 januari

Asger Jorn och Jackson Pollock

Louisiana

• 8, 22 feb, 1, 8 15 mars

Hundertwasser, van Gogh o. Gauguin

Arken och Ordrupgaard

• 22, 29 mars, 5,12 april

Hilma af Klint Käthe Kollwitz o Ernst Barlach

Louisiana

Öregaard museum

• 8, 10 april

Livets museum och Skissernas museum, Lund

 

• 6, 8, 13, 16 maj

Utfärd till södra Skåne

 

• 9 maj

Vandring på Slotsholmen, Köpenhamn

 

• 20- 26 maj

Konst och kulturresa till Nordrhein- Westfalen

 

• 6 juli

Kivik Art Centre och Mellby Atelier, Österlen

 

• 28 augusti

Diabas och Wanås

 

• 3, 5 september

Vandring på Slotsholmen, Köpenhamn

 

• 2-6 september

Konst- och kulturresa till Riga och Talinn

 

• 9, 19 september

Rudolph Tegner

Emil Nolde

Nordsjälland

Louisiana

• 9, 25, 28 okt., 15 nov.

Skagenmålarna

Karin o. Carl Larsson

Arken

Ordupgaard

• 14-21 oktober

Konst- och kulturresa till New York

 

• 20, 27 oktober

Kvällsbesök i Lunds Domkyrka

 

• 10 november

Mårtensafton med gåsamiddag, Eslöv, Åhus och Brösarp

 

• 21 november

Guldåldermålaren,

Martinus Rörby

Öregaarden och Nivaa

Malerigaard

 

 

 

ANDRA ARRANGEMANG

 

 

 

 

 

• 23 januari

Helafton på Köpenhamnsoperan, ”Rusalka”

 

• 20, 27 februari

Ateljébesök hos Peter Sternäng

 

• 19 mars

Konsert med Malmö SymfoniOrkester

 

• 26 april

Gallerivandring kring Triangeln och Davidshall.

 

• 29 april

Helafton på Köpenhamnsoperan, ”Porgy and Bess”

 

• 4, 11 oktober

Gallerivandring kring Malmö City

 

• 21 oktober

Möte med konstnären Åsa Maria Bengtsson

 

• 12 november

Besök i Hamrelius bokhandel, Caroli City

 

• 26 november

Helafton på Köpenhamnsoperan, ”Tosca”

 

 

Under perioden 16 september till 11 februari studiecirkel i konsthistoria i samarbete med Sveriges konstföreningar och studieförbundet Sensus.

 

Under verksamhetsåret har således föreningen arrangerat drygt 50 konst- och kulturaktiviteter av skilda slag.

HEMSIDA

Föreningens hemsida har adress: www.malmokonststudio.com

Malmö i februari 2015

 

 

 

Anna-Lena Bengmark

Lena Hellsten

Lena Hellsten

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

 

 

 

 

 

 

Bengt Wahlstein

Lena Hansson

Börje Börbo

Kassör

Ledamot

Ledamot

 

 

 

 

 

 

Hanna Söderberg

 

 

Ledamot

 

 

 

 

ÅRSREDOVISNING 2014

 

 

Resultaträkning

2014

2013

 

 

 

Verksamhetsintäkter

 

 

Medlemsavgifter

135 426

114 200

Bidrag (not 1 )

34 794

35 034

Medlemsaktiviteter (Utflykter, resor etc.)

1 534 086

873 112

Årsmöte

28 900

20 805

Räntor

140

284

Reavinst försäljning fonder (Elvi o Robur)

0

23 222

Värdeförändring Räntefond Danske

 

 

Invest

6 951

7 365

 

 

 

Summa verksamhetsintäkter

1 740 297

1 074 022

 

 

 

Verksamhetskostnader

 

 

Medlemsaktiviteter (Utflykter, resor etc.)

-1 472 322

-811 447

Föreläsningar

-46 445

-35 467

Årsmöte

-47 827

-32 918

Program

-50 232

-48 505

Administration

-57 131

-29 877

Lokalkostnader

-44 623

-43 265

Övriga verksamhetskostnader

-3 230

-3 392

Stipendier

-24 000

-24 000

Avskrivningar inventarier

-6 400

0

 

 

 

Summa verksamhetskostnader

-1 752 210

-1 028 871

 

 

 

Resultat för verksamheten

-11 913

-11 913

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

Reavinst Robur hänförlig till stipendiefond

0

-407

Reavinst Elvi hänförlig till stipendiefond

0

-22 815

Värdeförändring Danske Invest hänföring till stipendifond

-6 681

-7 091

Stipendier

24 000

24 000

 

 

 

Summa bokslutsdispositioner

17 319

-6 313

 

 

 

Årets resultat

5 406

38 838

 

 

 

 

Balansräkning

2014

2013

 

 

 

Tillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier (not 3)

25 593

0

 

 

 

Kassa o. bank

 

 

Kassa

201

1 092

Swedbank

77 079

118 113

 

77 280

119 205

 

 

 

Fonder m.m.

 

 

Bankgaranti

54 972

54 832

Danske Invest räntefond (not 2)

491 374

484 423

 

546 346

539 255

 

 

 

Fordringar (kortfristiga)

 

 

Förutbetalda kostnader

0

12 237

 

 

 

Summa tillgångar

649 219

670 697

 

 

 

 

Skulder och Eget kapital

 

 

 

 

 

Skulder (kortfristiga)

 

 

Förutbetalda medlemsavgifter och aktiviteter

60 790

74 065

Övriga skulder

4 916

1 206

 

65 706

75 271

 

 

 

Eget kapital

 

 

Eget kapital

129 823

90 985

Årets resultat

5 406

38 838

Stipendiefond

448 284

465 603

 

583 513

595 426

 

 

 

Summa skulder och eget kapital

649 219

670 697

 

 

 

Noter

 

 

Not 1 Bidrag

Not 2 Danske Invest

Not 3 Inventier

 

 

 

Pensionärsbidr. Grund 30 174

Andelarna värderade

Whispers 31 993

Pensionärsbidr. höst-13 2 247

till marknadsvärdet

Avskrivning 20% -6 400

Pensionärsbidr. vår-14 2 373

2014-12-31.

25 593